Eiropas Savienības finansēta zinātne Latvijā
PLENĀRSĒDE Eiropas Savienības finansēta zinātne Latvijā Paveiktais un sagaidāmais darbs Septītās Ietvara programmas (2007–2013) izpildē

PLENĀRSĒDE

Eiropas Savienības finansēta zinātne Latvijā

 Paveiktais un sagaidāmais darbs Septītās Ietvara programmas (2007–2013) izpildē

 

EU Financed Research in Latvia

Work done in the first year of FP7, actual calls and further perspectives in 2008-2013

 

Vadītājs (Chair)  A. Ūbelis

07.02.2008,    8.45 – 13.00

13. aud. , Raiņa bulv. 19, Riga

8.45 –  9.15.

Reģistrācija un rīta kafija (registration and morning’s coffe)

9.15 – 9.30

Prof. Indriķis Muižnieks,  (LU Zin. prorektors; Vice Rector, science UL)

Atklāšanas uzruna - Opening Address

9.30 – 10.00

Arnolds Ūbelis

 (Latvijas ES 7IP Nacionālo kontaktpunktu sistēma, NCP System in Latvia)

Latvijas rezultāti ES Ietvara programmās salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm.

Latvijas zinātnes institūtu, organizāciju un uzņēmumu panākumi  ES ietvara programmu izpildē un konkurētspēja ES līmenī

ES Septītās Ietvara programmas (7 IP) pirmā gada rezultāti

Results of Latvia in EU Framework Programmes. Participation  of RTD institution of Latvia in implementation of Framework programmes,  Ranking  and competitivines

Results of participation in first year implementation of   7th Framework Programme (FP7)

10.00 – 10.30

Dina Bērziņa

(Latvijas ES 7IP Nacionālo kontaktpunktu sistēma, NCP System in Latvia)

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sektors Latvijā un tā līdzdalība ES tehnoloģiskās platformās un   7.IP  izpildē.

Izsludināti  7IP projektu konkursi – iespēja līdzdalībai multidisciplināros projektu konsorcijos

ICT activities in Latvia and participation in FP7.

ICT calls – great opportunities to participate in multidisciplinary projects.

10.30 – 10.50   Kafijas pauze (Coffee break)

10.50 – 11.30

Gianpietro  Van De Goor,  European Commission. DG Research,

Arnolds Ūbelis

Eiropas Zinātnes padome – neierobežotas iespējas pētījumiem par vispārdrošākajām tēmām

Konkursu rezultāti un jaunie FP7 konkursi sadaļā “IDEAS”

Agenda of European  Research Council – unlimited opportunities for frontier research

Outcomes of first calls and new FP7  “IDEAS” call for established researchers

11.30 – 11.50  

Arnolds Ūbelis

IP7  finansējums ES jauno dalībvalstu zinātniskās kapacitātes izmantošana vienotā Eiropas zinātnes telpā. FP 7 calls to unlock research capacity of new member states  for ERA

11.50 - 12.20

Luis Delgado, European Commission, DG Research,

Universitātes modernizācijas procesā  un to petniecības kapacitāte vienotā pētniecības telpā Eiropā. 

Modernization agenda for universities.Research performance on ERA

12.20 – 13.45

Zinojumi no ministrijām Raporters from the ministries

7.-as Ietvara programmas un ES struktūrfondu projektu finansējuma izmantošanas sinenerģija

Sinenergy between  implementation of FP7 and support of Structural funds to Latvian RTD sector.

12.40 – 13.00 diskusija

13.00 – 14.00 darba pusdienas (working diner)